Utbytteskattens bivirkninger

Av Kristian Falnes - 21.mar.2006 @ 08:35
Som kjent ble dobbelbeskatning av utbytte for norske aksjeeiere gjeninnført fra nyttår. Mottager av utbytte må betale skatt selv om det allerede er beskattet i selskapene. Unntaket er investeringsselskaper som både fritas for utbyttebeskatning og gevinstbeskatning. Her skjer beskatningen først når det betales ut utbytte til de private eierne.


Formålet med ”aksjonærmodellen”, som ble innført ved årsskiftet, er å redusere forskjellen mellom beskatning av kapitalinntekt og arbeidsinntekt ved å beskatte utbytte, utover et visst nivå, som alminnelig inntekt. For aksjeselskaper gjelder fritaksmodellen, der utbytter og gevinster i utgangspunktet er skattefrie så lenge de blir holdt innenfor ”selskapssektoren”.


En av aksjemarkedets viktigste funksjoner er å allokere kapital på en effektiv måte. Bedrifter som driver i en moden bransje og som har få lønnsomme investeringsprosjekter deler gjerne ut deler av sin formue til aksjonærene i form av utbytter. Bedrifter som er i en vekstfase og som trenger penger for å realisere sine investeringsplaner bruker aksjemarkedet for å skaffe egenkapitalfinansiering. Ofte er det de samme pengene som blir utdelt i utbytter som går til å finansiere ny virksomhet og nye prosjekter. En misforståelse blant mange er at utbytte er en skattefri finansiering av kapitaleiernes forbruk. Kapitalen søker til enhver tid de beste avkastningsmulighetene ved at bedrifter som har lønnsomme prosjekter blir tilført kapital på bekostning av bedrifter som er overfinansierte eller har høyere overskudd enn de har investeringsbehov.  Utbytte og emisjoner er mekanismene som sørger for denne samfunnsnyttige bevegelsen av kapital.


Politikernes ønske om å øke utbyttebeskatningen vil være ødeleggende for en effektiv og samfunnsnyttig bevegelse av kapital. Økt utbytteskatt vil i utgangspunktet resultere i at selskapene deler ut lavere utbytter til eierne. Mange selskaper blir overkapitaliserte, noe som igjen resulterer i lavere kapitalavkastning for det norske næringsliv. Det tjener ingen at en stor del av en bedrifts egenkapital blir stående på bankkonti til lav rente.  Feil kapitalstruktur i selskapene er en av hovedårsakene til det som gjerne blir omtalt som ”fiendtlige oppkjøp”.


Overkapitaliserte selskaper, med tilhørende lav kapitalavkastning, får ofte lav verdsettelse av aksjemarkedet. Med enkle håndgrep kan enten det er en ”Gordon Gekko” eller ”private equity” enkelt overta slike selskaper til lav pris for deretter å reparere kapitalstrukturen.


Kjennetegnet til det norske næringsliv, representert ved de børsnoterte selskapene, de siste årene har vært en historisk høy kapitalavkastning. Årsaken er selvfølgelig at mange næringer har kraftig medvind som følge av høye oljepriser, høye riggrater, høye laksepriser og lave banktap. Men noe av årsaken ligger også i en fornuftig kapitalstruktur. Mange selskaper har betalt ut store utbytter til sine eiere, midler som igjen er brukt i en rekordhøy emisjonsaktivitet på Oslo Børs. Økt tilbakeholdelse av kapital i selskaper som i utgangspunktet har få gode investeringsprosjekter vil kunne reversere denne positive utviklingen. Resultatet vil bli lavere kapitalavkastning i næringslivet, lavere verdsettelse av bedriftene og til slutt fiendtlige oppkjøp av selskaper med åpen eierstruktur.


Hvordan har aktørene i kapitalmarkedet så tilpasset seg de nye utbyttebeskatningsreglene? Selvfølgelig er det blitt brukt store ressurser på å unngå skatteskjerpelsen. Formuende privatpersoner har opprettet investeringsselskaper i stor stil. Slik vil kapitalbeskatningen skyves på til den gang eventuelt midlene tas ut til privat forbruk. Nesten 20.000 nye selskaper av denne art ble registrert i Brønnøysundsregisteret i fjor. Advokat og revisorstanden har virkelig gode tider.


Vi ser samtidig en klar vridning mot at selskapene i stedet for utdeling av kontantutbytte iverksetter tilbakekjøp av egne aksjer. Tilbakekjøp av aksjer blir ikke rammet av utbyttebeskatningen selv om effekten av tilbakekjøp er den samme. Bedriftene får en sunnere kapitalstruktur samtidig som de av eierne som har mer lønnsomme investeringsalternativer får frigjort midler ved salg av aksjer.


I praksis er det dermed ikke sikkert at politikernes ønske om høyere utbyttebeskatning vil øke skatteprovenyet. Taperen er som det oftest er, den vanlige småspareren. De som ikke har evne eller vilje til å tilpasse seg det nye regelverket vil oppleve at kapitalbeskatningen øker betydelig fra 1. januar 2006. For de øvrige kapitalmarkedsaktørene vil hjulene trille rundt som før. Tilpasninger har medført at kapitalmarkedets ressursallokeringsmekanismer fortsatt er inntakt. Det er herr Olsen og fru Hansen som igjen er ofret for at enkelte politikere skal kunne slå seg på brystet og si at ”kapitalistene” nå skal betale mer til fellesskapet.    

Kommentarer:
Postet av: hreidar

Forutsetter feilaktig at politikerne forfølger rasjonalitet for samfunnets ressurser. Politikerne er bare opptatt av å kjøpe seg stemmer og da er dette et sikkert kjøp. Det har vært prøvd uttallige ganger og gitt AP/ SV svært mange stemmer ved alle etterkrigsvalg!

21.mar.2006 @ 12:11
Postet av: Guest

Hvilke konkrete/objektive råd vil du gi til vanlige småsparere slik at en kan tilpasse seg det nye regelverket

21.mar.2006 @ 12:35
Postet av: Andreas H.

Tar jeg feil, eller var Høyres Kåre Willoch
en av hovedinitiativtakerne til denne dobbeltskatten ?

21.mar.2006 @ 12:51
Postet av: Lars

Er ikke ditt innlegg egentlig et argument for at endringen har virket etter hensikten? De samfunnsviktige allokeringsmekanismene i kapitalmarkedet er opprettholdt gjennom de nye inversteringsselskapene. Hvis midlene en gang tas ut fra investeringsselskapene for privat forbruk vil de vel måtte skatte etter den nye ordingen. Da balanserer en til en viss grad den urimeligheten at lønnsinntek beskattes med 30-40%, mens utbytte er skattefritt. Det var jo det som føltes så urettferdig for oss som lever av lønnsinnteker. De som satt på så mye kapital at de flyttet aksjepostene sine inn i investeringsselskap før 31.12.2005, for å tilpasse seg den nye skattereformen, kommer ikke inn under min definisjon av "vanlig lønnsmottaker" eller småsparer. Jeg må innrømme at jeg har store problemer med å se den store problemstillingen her. "Storkapitalen" flyttes og flyter effektivt og samfunnsnyttig som før, mens utbytte til privatpersoner beskattes nå mer "rettferdig" og likt lønnsinntekt.

21.mar.2006 @ 13:05
Postet av: Kemner Klump

På trøndersk kalles du ein sytpæt.

Alle skal betale skatt. Også de som ikke har arbeidsinntekt men som tar ut store beløp i utbytte. Synes det er flott de har gjort dette, og om du ikke liker det så kan du jo komme med et godt forslag til hvordan man kan gjøre det annerledes.
Og da går jeg utifra at du klarer å skille mellom selskap og person.

Postet av: Magne

Ja. Det har virkelig virket etter sin hensikt. Småsparerne blir flådd. De velformuende har plassert aksjene sine i investeringsselskap. Sistnevnte betaler intet i skatt.

21.mar.2006 @ 13:24
Postet av: EU

Når var det noe nytt at en krone beskattes flere ganger? Det har vi uten nevneverdig formue/utbytte/aksjegevinst etc. vært vant til lenge.

21.mar.2006 @ 13:43
Postet av: Kommentar til Magne

Tror du har missforstått litt her. Personen(e) bak et investeringsselskap betaler også skatt når og hvis det tas ut utbytte derfra. Synes du det var mer rettferdig med tidligere ordning når skattefritt utbytte var en mulighet?

21.mar.2006 @ 14:21
Postet av: karl

Dette var da en usedvanlig tåpelig artikkel. Engstelsen for at kapitalen "fryser fast" i bedrifter som betaler lave utbytter er jo til å le seg skakk av. Kapitalen blir der den kaster mest av seg. Blir utbyttet skattlagt må den kasto desto mere av seg i bedriftene for at dette skal være en konkurransedyktig "havn" for kapitalen. Den eneste bekymring (utover det at kapitaleierne vil måtte betale mere skatt) er om eierne av kapitalen har andre og mere lukerative plasseringsmuligheter. Og verre var det ikke !

21.mar.2006 @ 14:30
Postet av: Trond

Karl, du glemmer at kapitalen kan fryses fast gjennom at meravkastningen i andre prosjekter er lavere enn utbyttebeskatningen ved å ta pengene ut. Da blir de stående i selskaper de ikke ville blitt stående i uten utbyttebeskatningen.

21.mar.2006 @ 14:56
Postet av: Tore

Vel, det vil da være mest fristende å bruke pengene man allerede har tjent og betalt skatt av til private investeringer man selv har nytte av mens man lever, f.eks. hytte, bil, båt og feriereiser. Private småsparere er lei av å igjen og igjen betale nye skatter av sin allerede beskattede nettoinntekt. Er det virkelig rettferdig at avkastning og utbytte av disse midlene igjen skal beskattes som vanlig lønnsinntekt. Ivesteringslysten forsvinner... iallefall for meg.

21.mar.2006 @ 15:00
Postet av: absolutt

Konklusjonen til denne artikkelen er ugyldig.

Modellen er slik at utbytte kun beskattes når det går til privatpersoner. Det finnes derfor ikke reelle begrensninger på flytting av kapital mellom selskaper når det gjøres av et investeringsselskap (som det jo også påpekes).

Når slike begrensninger ikke finnes vil også de samfunsøknomiske skadevirkningene være fraværende.

Så kan en alltids diskutere om personskatten er for høy eller for progresiv, men det er en diskusjon om fordelingspolitikk og har lite med hvor kapital gjør mest nytte for seg.

21.mar.2006 @ 15:05
Postet av: Jonny

"Alle skal betale skatt. Også de som ikke har arbeidsinntekt men som tar ut store beløp i utbytte."

Hva med oss som har vanlig inntekt, og allikevel blir rammet av denne skatten? Jeg tjener 400 000 og må i år skatte 20 000 ekstra på grunn av den her idiotiske skatten. Jeg er verken rik eller allt for høyt avlønnet, men allikevel rammer den hardt. Får vel si opp internet-koblingen eller no, sukk.

21.mar.2006 @ 15:06
Postet av: Trond

Absolutt har rett.... gitt at det bare er investeringsselskaper som mottar utbytte og deltar i emisjoner, men det er det jo ikke.

21.mar.2006 @ 15:15
Postet av: Stakkars Jonny

Skjønner godt at det føles surt å måtte betale ekstra 20.000 i skatt. Samtidig tror jeg du forstår at det nye systemet føles mer rettferdig for de som ikke sitter med investeringer som gir 60-70.000 i utbytte i året. Litt flåsete sagt får du glede deg over de skattefrie kronene du har fått i utbytte til nå og godta at utbytte og lønnsinntekt heretter beskattes likere. Forøvrig vil det partiet som klarer å innføre flat skatt, med lik beskatning av arbeid og kapital få min stemme for evig og alltid.

21.mar.2006 @ 15:28
Postet av: absolutt og Trond

Privatpersoner mottar utbytte og deltar i emisjoner. Er ikke poenget at privatpersoners kapitalinnteker og lønnsinntekter skal vurderes og beskattes mest mulig likt? Synes det er latterlig å sutre over at det ikke lenger finnes mulighet for skattefritt utbytte. Hva er problemet Trond?

21.mar.2006 @ 15:36
Postet av: Trond

Premisset ditt er for det første feil, ettersom utbytte alltid har vært skattlagt. Skatten har blitt betalt av selskapet, og ettersom jeg eier selskapet, er det min kapital skatten blir betalt av.
For det andre er poenget at når jeg som privatperson må betale skatt av utbyttet, vil jeg la mer penger enn nødvendig stå i selskapet, og det er penger jeg ellers kunne brukt til nye investeringer andre steder.

21.mar.2006 @ 15:40
Postet av: Ulf

Hva er likt? Skatt på kapitalavkastning er 28% og på lønnsinntekt høyere, men kapitalavkastningen gir deg ikke pensjonspoeng.
Sammenlikner man epler og epler her?

21.mar.2006 @ 15:47
Postet av: Ulf

Hva er likt? Skatt på kapitalavkastning er 28% og på lønnsinntekt høyere, men kapitalavkastningen gir deg ikke pensjonspoeng.
Sammenlikner man epler og epler her?

21.mar.2006 @ 15:47
Postet av: Ritchey

Helt utrolig at de fleste som kommenterer her ikke har fortstått at man også før betalte skatt av utbytte, at det her er snakk om dobbelskatt! Bare at nå skal selskapene (som før) betal og så skal vedkommende som tar utbytte skatte igjen.
Fint og flott at så mange synes det er bra, men poenget med artikkelen så vidt jeg kunne se var at dette vil føre til mindre investeringsvilje i nye selskaper og ideèr.
AS Norge vil etter min mening bli svekket, og staten vil egentlig ikke få en krone mer å rutte med når alt blir summert. NB! Jeg tenker ikke på i år men langsiktig 2-5 år (vel mellomlangsiktig). Det vil aldri gå å tjene mer på å flå andre, jeg håper ikke det ihvertfall! Og nei jeg er ikke rik og jeg jobber mye, men det vil ikke si at jeg er sjalu på de som har og at jeg ønsker mer til meg på bekostning av andre. Ikke sånn!

21.mar.2006 @ 16:01
Postet av: Ser fortsatt ikke problemet til Trond

Det er korret at selskapet alltid har betalt skatt av utbytte. Og selskapet kan fortsatt investere kapital i andre selskaper. Som person må en ikke skatte av investeringer selskapet gjør før det gir eier(ne) utbytte fra sine investeringer. At en person som tidligere kunne dytte kapitalen sin inn i diverse selskaper, la selskapene betale utbytteskatt (begrenset sammenliknet med skatt på inntekt) og siden få ta ut skattefritt utbytte, nå må betale utbytteskatt synes jeg er helt OK.

21.mar.2006 @ 16:11
Postet av: Les artikkelen igjen Ritchey

Pengene til investeringer finnes der fortsatt. De er bare flyttet inn i investeringsselskaper. Og ja jeg er misunnelig. Det føltes blodig at en stakkar med 2mill i lån på huset og lusne 600.000 i lønn skal betale 200.000 i skatt, mens en som har plassert usle 20.000.000 i aksjer skulle kunne få skattefritt utbytte på f.eks 600.000, sikkert mye mer (Jada, selskapene betaler også skatt)

21.mar.2006 @ 16:24
Postet av: Olaf

Hva blir neste nummer på plyndringsfronten ?

21.mar.2006 @ 16:41
Postet av: Øystein

Hvorfor er det ingen som snakker om den dobbeltbeskatningen vi i alle år har hatt av aksjegevinster: Først betaler bedriften skatt av overskuddet (28%), og siden betaler aksjonæren skatt av verdistigning i aksjen dersom overskuddet tilbakeholdes (28%). Tilsammen utgjør dette ca 48% av overskuddet. Vi har mao hatt et skattesystem som har oppmuntret til å betale utbytte kontra å holde tilbake midler for reinvesteringer. Hvis vi skal følge Falnes' logikk skulle det derfor være slik at norske bedrifter tidligere har blitt betydelig underkapitalisert. Innføring av utbytteskatt bidrar til å jevne ut noe av denne forskjellen.

Dernest blir det selvfølgelig en helt annen diskusjon om den totale beskatningen av bedriftsavkastningen er for høy. Men er det ett valgløfte som de rød-grønne ser ut til å overholde så er det vel et betydelig økt skattetrykk for alle med kapitalinntekter og mer enn middels lønnsinntekt.

21.mar.2006 @ 16:57
Postet av: Thias

Øystein!
Det har aldri vært dobbelt beskatning av tilbakeholdt kapital ved realisasjon av aksjer. Dette har vært justert for gjennom RISK systemet. Ved salg ble gevinsten justert ned med det som lovlig kunne vært delt ut som utbytte. Det ble etter de gamle reglene ikke forskjellig beskatning om en delte ut utbytte og så foretok salg eller solgte til tilsvarende høyere pris uten utbytteutdelingen først.

Forøvrig legger skattereformen opp til økt beskattning for uttak på personlig hånd og insentiver til å holde kapital tilbake i virskomhetene. Samtidig har fritaksmodellen gjort det like attraktivt som tidligere å reinveste overskudd i en virksomhet eller i andre virksomheter. Fornuftig!

21.mar.2006 @ 17:37
Postet av: Asbjørn

En god artikkel skrevet av K. Falnes! Er selv såkalt aktiv akjsonær i en middles liten bedrift, og for vår del (som eiere) er ikke aksjeutbytte fra egen innsats i bedriften lenger noen motivator. Har også vært grundig lei av å høre om "skattefrie utbytter" siden omleggingen til delingsmodell i 1992, der journalister har vært nokså konsekvente i sin språkbruk, men også skuffende nok brukt av politikere på høyresiden som man skulle kunne forvente en mer korrekt språkbruk fra. Konsekvensene for vårt firma blir i tilfelle en oppbygging av "passiv kapital" i selskapet. Men at en masse folk som kommenterer ikke skjønner at det alltid har vært betalt skatt av utbytte, og at utbytte først kan regnes av BESKATTET overskudd (28% på brutto overskudd, og så 28% av utdelt utbytte betalt av selskapet på vegne av mottaker) er forståelig, på grunnlag av den språklige slarvingen til og med Høyre- politikere har tillatt seg i 14 år! Men det vesrte med det hele er den vinglingen som ulike sammensetninger i Storting og regjerings- seminarer av ulike avskygninger legger for en dag, som gjør langsiktige strategier omtrent umulig å legge.

21.mar.2006 @ 19:07
Postet av: Trond

Poenget er at jeg nå er villig til å ta ut mindre utbytte enn før, siden jeg må betale mer skatt av det enn før. Og når jeg tar ut mindre utbytte, så kan jeg investere mindre penger i andre prosjekter. Det kan da ikke være særlig vanskelig å forstå?

21.mar.2006 @ 19:45
Postet av: Per

Jeg syns innledningen og konklusjonen hang på greip, jeg, og ligger godt innenfor resultatene vi har sett tidligere fra samme regjeringstype: De sier de tar storkapitalen, mens lønnsmottakeren får svi. Det skjedde med reduksjon i rentefradraget, i alle andre fradrag som ble flyttet fra brutto- til nettoinntekt, og i de årvisse spillene med lønnsoppgjør og rentesats. Får vi et godt lønnsoppgjør trekkes kjøpekraften inn med øket rente. Og DET har Stoltenberg engang uttalt var god og villet politikk. Rammer dette kapitaleierene (som jo tross alt sørger for arbeide9 eller oss som har lønnsinntekt? Snart må "folket" skjønne at "folkeregjeringa" ikke er for "folk flest".

21.mar.2006 @ 20:28
Postet av: Harry

Kåre Willoch far til utbyttebeskatningen? Nei, det er nok ikke rett, min gode mann.

21.mar.2006 @ 23:36
Postet av: ORM

Problemet dersom man lever av kapitalinntekt er at du ikke får verken pensjonspoeng eller sykepenger dersom du blir syk. Man hensyntar heller ikke formuesskatten. Et eksempel:

Du har investert 5 millioner kroner i et selskap som gir 250 000 i utbytte, altså 5 %. Av dette betaler du nå ingenting i utbytteskatt, men må betale 30000 i formuesskatt. Tar du med 20 % utbytteskatt vil du i dette eksempelet betale 80 000 i skatt, en skatteprosent på 32 %. Dette uten noen som helst pensjonspoeng eller sykepenger hvis du blir syk.

Det finnes ingen som betaler 32 % av en inntekt på 250000 av vanlige lønnsmottagere.

Enda verre blir det dersom vi tar med bedriftsbeskatningen i dette bildet. Bedriften vil måtte generere et overskudd på ca 350 000 for å kunne betale ut 250000 i utbytte (etter skatt). Det vil da si at skatten i dette tilfelle blir på 180 000 kroner. Eller nesten 50 %!

Jeg skulle likt å se på den personen som betaler 50 % skatt av en inntekt på 350 000, uten å få pensjonspoeng og sykepenger dersom en blir syk!

22.mar.2006 @ 00:37
Postet av: Nilsen

ORM: Unnskyld meg, men stopper inntekten din på 250.000kr i året som i ditt eksempel hvis du blir syk?

Hva tror dere folk egentlig at sykepengene er for noe?! Skal dere ha sykepenger for en investering som ikke slutter å gi avkastning?

Og har du investert 5 mill i et selskap, og velger å ha dine 5 mill der - ja, det betyr at selskapet må være verdt å satse på, at det stiger i verdi. Etter 20 år får du råd til å investere nye 5 mill i et nytt selskap. Det er vel omtrent det jeg må bruke på å bli kvitt de 1.5 millionene jeg har på konto - de med minus foran.

Poenget er vel at de som arbeider 8 timer til dagen store deler av året ligger på gjennomsnittlig 350.000kr i året, og betaler gladelig sine kroner i skatt - mens de med 5 mill, som strengt tatt ikke behøver å gjøre noe annet enn å stå som eiere for disse pengene, ikke vil betale.

Skjønner problematikken i at en betaler mye i skatt med dette regnestykket. Men du har faktisk 5 mill. Det er en fryktelig verden vi lever i, gitt.

22.mar.2006 @ 02:27
Postet av: Kristian Falnes

Takk for mange gode innspill og tilbakemeldinger.

Til Guest: Sparing i aksjefond vil være et godt alternativ for vanlige småsparere. Aksjefond blir ikke rammet av utbytteskatten og utbytter som fondet mottar blir reinvestert. Skatten blir utsatt til den dagen du realiserer gevinsten.

Til K. Klump: Innlegget mitt var ikke ment som noe kamprop mot utbytteskatt. Blir derfor litt sår når du kaller meg for "sytpæt". Innlegget var snarere ment som et forsøk på å avlive mytene om at nå betaler "kapitalistene" mer til fellesskapet.

22.mar.2006 @ 10:03
URL: http://www.skagenfondene.no
Postet av: Etti

Hva med oss pensjonister/kvinnelige som har satset litt i fond og aksjer. Utbytte er ikke noe du kan "ta ut", du får tilsammen kansje kr 2500,- i året som utbytte. Det verste for oss er om vi holder på fond som stiger og at vi da vil selge: til nå måtte passe på å kunne betale skatten for dette. Har 20 år (er mor og var hjemme i flere år med 3 barn) med god opptjening for pensjon trudde jeg (ansatt privat 3 år, militæret 5 år,oljen 15 år , nå er det snakk om at minstepensjonen skal heves til omtrent det nivå som jeg er på nå. Forstår vi lever i en annen verden.

22.mar.2006 @ 10:05
Postet av: morten

innlegget var for komplisert skrevet. du må fremstille innholdet ditt enklere. da vil du få større gjennomslagskraft.

22.mar.2006 @ 11:29
Postet av: ORM

Kjære Nilsen:

Du forutsetter at du faktisk har overskudd. La oss si at du et år faktisk taper 100 000 kroner. Da vil du stå med 0 i inntekt og betale 30 000 i formuesskatt.

Ja Nilsen. For veldig mange bedriftseiere i Norge er det faktisk realiteten at de mister all inntekt dersom de blir syke. De har overhode ingen rettigheter og må til ytterste konsekvens selge verdiene sine for å overleve og betale skatt!

Du forutsetter også at de 5 millionene lett kan omgjøres i kontanter. Det er det selvfølgelig nødvendigvis ikke.

Merk: Jeg er ingen person som kun lever av kapitalinntekt. Men jeg har flere venner som gjør det, og de blir forferdelig urettferdig behandlet! Det er faktisk et fåtall av bedriftseiere i Norge som er store kapitalister.

ORM

22.mar.2006 @ 14:22
Postet av: ORM

Kjære Nilsen:

Du forutsetter at du faktisk har overskudd. La oss si at du et år faktisk taper 100 000 kroner. Da vil du stå med 0 i inntekt og betale 30 000 i formuesskatt.

Ja Nilsen. For veldig mange bedriftseiere i Norge er det faktisk realiteten at de mister all inntekt dersom de blir syke. De har overhode ingen rettigheter og må til ytterste konsekvens selge verdiene sine for å overleve og betale skatt!

Du forutsetter også at de 5 millionene lett kan omgjøres i kontanter. Det er det selvfølgelig nødvendigvis ikke.

Merk: Jeg er ingen person som kun lever av kapitalinntekt. Men jeg har flere venner som gjør det, og de blir forferdelig urettferdig behandlet! Det er faktisk et fåtall av bedriftseiere i Norge som er store kapitalister.

ORM

22.mar.2006 @ 14:22
Postet av: ORM

Kjære Nilsen:

Du forutsetter at du faktisk har overskudd. La oss si at du et år faktisk taper 100 000 kroner. Da vil du stå med 0 i inntekt og betale 30 000 i formuesskatt.

Ja Nilsen. For veldig mange bedriftseiere i Norge er det faktisk realiteten at de mister all inntekt dersom de blir syke. De har overhode ingen rettigheter og må til ytterste konsekvens selge verdiene sine for å overleve og betale skatt!

Du forutsetter også at de 5 millionene lett kan omgjøres i kontanter. Det er det selvfølgelig nødvendigvis ikke.

Merk: Jeg er ingen person som kun lever av kapitalinntekt. Men jeg har flere venner som gjør det, og de blir forferdelig urettferdig behandlet! Det er faktisk et fåtall av bedriftseiere i Norge som er store kapitalister.

ORM

22.mar.2006 @ 14:22
Postet av: Olaf

"Sosialisme er den mislykkedes filosofi, uvitenhetens trosbekjennelse og misundelsens
evangelium. Dens dyd består i en jevn fordeling av all elendighet."
Winston Churchill

22.mar.2006 @ 16:02
Postet av: Nilsen

ORM:

Forklar meg hvorfor en mister utbytte i ditt eksempel hvis en blir syk?

Og hvis en driver egen sjappe som betaler ut utbyttet, hvorfor ikke da like greit ta ut lønn når det er så fryktelig å betale utbytteskatten?

22.mar.2006 @ 16:03
Postet av: Andreas H.

Kåre Willoch initiativtaker.
Da har jeg tydeligvis både sett og hørt galt

22.mar.2006 @ 16:09
Postet av: Lisbeth

Hei!
Takk for innlegget. Det er fint at noen sier fra.

Jeg skulle ønske at regjeringen slutter å være mer opptatt av symbolpolitikk enn hvordan det rammer. Jeg jobber 80 % stilling med ca. 220 000 kroner i lønn. Selv da jeg jobbet i full stilling tjente jeg dessverre aldri nok til å være i nærheten av å tjene nok til å få toppskatt. Fordi de fleste som har aksjer tjener mye mer enn meg, skal jeg få en veldig høy skatt, langt høyere enn om jeg hadde fått det som lønn. Utbytteskatt og formueskatt.

Burde ikke vi som ikke tjener så mye få omgjøre utbytte til lønn inntil det eventuelt blir så høyt at det blir ulønnsomt? Dersom man hadde ønsket å skjerme småsparerne hadde man gitt et fribeløp, noe som hadde betydd noe for småsparerne men som ikke hadde blitt merkbart for Hagen, Stray Spetalen, Hegnar m.fl. Regjeringen snakker om de rikeste, og bryr seg ikke om at mange som ikke tjener så mye blir med i dragsuget.

Den samme regjeringen, som later som de vil ramme de rikeste med dette, og som i planleggingen av neste års statsbudsjett har gitt uttrykk for at aksjeeierne skal beskattes enda hardere, hvorfor har de så rørende omsorg for den samme gruppen på andre områder?

Hvem er det som skattefritt kan selge hytter med millionfortjeneste skattefritt etter noen år, vaskehjelpen eller han med flere hundre millioner kroner i et investeringsselskap? Dersom vaskehjelpen i det hele tatt hadde råd til en hytte hadde det nok vært en av beskjeden størrelse og standard.

I forbindelse med den nylig avholdte båtmessen fikk en vite at salget av store, svært dyre luksusbåter hadde økt kraftig de siste årene, med lånefinansiering får direktøren skattefradrag for luksusen sin, her stiller regjeringen generøst opp med skattefradrag fra allerede lave renter hvor inflasjonen dekker en del av den, er slikt riktig? Fikk vaskehjelpen tilsvarende skattefradrag? Selvfølgelig ikke, hun hadde ikke råd til å kjøpe en slik båt med sin lønn, og fikk da heller ikke noe skattefradrag.

På sparekontoen hvor hun har lagt av litt penger får hun litt renter, men hva skjer med dem? Inflasjonen tar det meste av det, og når skatten av dette (også skatt av inflasjonen) er betalt, er det knapt noe igjen. Hun tenkte å kjøpe noen aksjer i håp om å gå overskudd, men nå er skatten blitt så høy at hun har slått det fra seg.

Apropos det man hører at det er så høy skatt på lønn i forhold til kapital, det mener jeg er helt feil.

Hvor mange er det som snakker om at lønn gir rettigheter til feriepenger, sykepenger, uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, fødselspenger, adapsjonspenger, lønn under velferdspermisjoner mv. Minstefradrag gjelder ikke kapital. For meg som ikke betaler toppskatt betaler jeg langt mer skatt på aksjene enn av lønna, både utbytteskatt og formueskatt, enn av lønnen. Marginalskatten på lønna er 35,8 prosent, på aksjeutbyttet er det ca. 48 prosent fra første krone. Når skal jeg få pensjonspoeng på dette?

Jeg synes det er merkelig at et parti som SV, som snakker om miljø, er så glad i høy formueskatt som jo oppmuntrer til økt forbruk og økt press på miljøet.

22.mar.2006 @ 18:33
Postet av: Nilsen

Kjære Lisbeth.

La oss begynne med direktøren som lånefinansierer båten sin. Du vet det at når han får skattefradrag for pengene han har lånt, så er det bare 28% av de 100% han betaler i renter? Han betaler forsatt 72% i renter på det lånet.

Banken han har lån i, tar sikkert 1% av rentene eller der omkring. Av den 1% de tar, må de skatte 28%, for det er inntekt.

Hvis den samme direktøren har like mye i renteINNTEKTER det året, i rent kroner og øre, så må han betale 28% skatt på det.

Er det urettferdig? Jeg synes det er høyst rettferdig.

Det gir også anledning for slike 'fattiglus' som oss til å ta opp huslån, og få 28% av alt vi har betalt i renter igjen på skatten.

For 5 år siden betalte jeg nesten 150.000kr i renter hvert år, 28% av disse fikk jeg igjen på skatten, slik at min inntekt ble nedjusternt voldsomt, og halvverte skatten min ved huskjøp. Da var renten 8,6% og 8,1% (vekslende), og 2,5 ganger så høg som i dag.

MITT skattefradrag på dette huset gjorde at jeg kunne ha råd til et slikt hus. Det skattefradraget jeg får, er også finansiert av de som har mye penger og må BETALE 28% skatt av sine renteinntekter.

Her er det en vakker balansegang, og den er ytterst rettferdig.

Ut i fra slik du skriver, så er du serdeles venstreradikal. Du disser vår lyserøde regjering på punkter de står for.

Når du selger ditt hus eller din leilighet, vil du også få skattefritt sitte igjen med fortjenesten. Det gjelder også ALLE andre som bor i sitt eget hus og hytte.

Derimot så gjelder det ikke for dem som IKKE bor i sitt hjem. De må betale 28% skatt på alle inntekter de har på boenheten, samtidig så de må betale, hvis jeg ikke tar helt feil, 48% skatt på fortjenesten av et eventuelt salg (syntes å høre at denne var justert opp til 48%, kan noen verifisere dette?).

Hvor er det du er bitter hen - er du bitter på at noen har mer penger enn deg? Eller er du bitter på at de som faktisk er så heldige eller så flinke får mer betalt enn deg?

22.mar.2006 @ 20:25
Postet av: Trond

Nilsen, hvis jeg eier min egen virksomhet, hvor jeg er eneste ansatt, så kan man vel med rimelig grad av sikkerhet forutsette at avkastningen på investeringen min blir ganske så stusselig hvis jeg blir syk i f.eks 1 år, eller hva? Du forutsetter at jeg går med overskudd uansett, og at alle aksjonærer kun er passive investorer.
Det er vel heller ikke så vanskelig å tenke seg at jeg velger å ikke ta ut lønn, rett og slett fordi jeg ikke på forhånd vet hvordan året kommer til å bli, og derfor ønsker å kunne ta ut utbytte etter at regnskapet er gjort opp i etterkant.

22.mar.2006 @ 21:09
Postet av: Lars T

Artikkelen har fullstendig uteglemt at aksjonær- og fritaksmetoden har avløst gjennomhullede delingsmodellen og de kompliserte RISK-reglene.

De som først og fremst og over alt annet taper på aksjonærmodellen er de som tidligere har tilpasset bort fra delingsmodellen, dette er IKKE den vanlige mann/småsparer.

Skjønner dere i det hele tatt hva den gamle "delingsmodellen" innebar? Antakeligvis ikke (heller ikke artikkelforfatteren), da mener jeg man heller ikke har noe grunnlag for å mene noe om aksjonærmodellen.

22.mar.2006 @ 21:32
Postet av: Trond

Nå dreier vel denne artikkelen seg om virkninger av dobbeltbeskatning, ikke om delingsmodellen var bedre eller dårligere enn den nye.
Det er riktig at delingsmodellen var gjennomhullet og man tilpasset seg, men skatt på utbytte vil likevel føre til en innlåsningseffekt.

22.mar.2006 @ 21:46
Postet av: Kristian Falnes

Til: Lars T.
Er helt enig med deg i at den gamle delingsmodellen virket "blodig urettferdig" ved at aktive eiere ble diskriminert i forhold til passive eiere. Jeg har også sansen for at RISK-reglene er erstattet med "skjermingfradrag". Min hensikt var ikke å foreta en full evaluering av det nye og gamle skattesystemet for aksjeselskaper/aksjonærer, men å pirke litt bort i noen av utbyttebeskatningens "myter".

22.mar.2006 @ 22:02
URL: http://www.skagenfondene.no
Postet av: Stig

Utbytteskatten vil bli en klamp om foten i samfunnet fremover!

De aller fleste lønnsmottakere i norge jobber i små og mellomstore bedrifter. Disse som stort sett er aksjonærer i selskapene er en del av den daglige driften og skaper arbeidsplasser for deg og meg! Hvordan skal grunderspirer noen gang klare å kvitte seg med privat gjeld og garantier (hus og familie er stort sett lånt opp til over pipa) gitt til banken for å få lån til å skape arbeidsplasser, de fleste selskaper går negativt flere år før noen som ligner ett overskudd kan vises... for ikke å snakke om hvor lang tid det tar før revisoren godtar at et utbytte blir gitt! Ved å dobbeltbeskatte dette vil det gå enormt mye lengre tid for å få noe ut av det som krever sin mann 24t i døgnet for å holde arbeidsplasser trygge og få litt tilbake. Hvem med sine fulle fem vil risikere hus å familie, anseelse i lokalsamfunnet for å begi seg inn på noe nesten garantert vil knekke dem? Men går det ikke er det sikkert alltid plass til noen flere arbeidstakere i offentlig sektor!

Til slutt vil jeg gi en takk til alle som er ute der hver dag å faktisk skaper disse "oppholdsteder" for folk flest mens barna er i barnehagen for de små.. Dere er verdt hver eneste krone dere kan få ut av innsatsen deres.

22.mar.2006 @ 23:12
Postet av: Nilsen

Trond:

Joda, men det blir på en måte et helt annet eksempel. Det var snakk om utbytte av 5 mill her. Å drive en bedrift som går med svak likviditet og uante fremtidsmuligheter, så bør en kanskje vurdere noe annet.

Dessuten er det jo slik at aksjeselskap bør en jo ha for å få nettopp den sikkerheten hvis en skal bli syk. Og utbytte er vel ment som et gode for eiere som vil ha noe igjen for sitt engasjement i en bedrift. Du kan like godt betale ut lønnen din på slutten av året som gjennom hele året. Så jeg skjønner ikke helt hva som er problemet i din sammenligning.

Det gjelder forøvrig også lønn fra et enkeltmannsforetak også.

23.mar.2006 @ 02:03
Postet av: Nilsen

Grrrr, beklager, stryk den siste linjen min der, bare jeg som er på tur :-)

23.mar.2006 @ 02:04
Postet av: Lurifaks

Vi har et prinsipp vi skal å følge når vi utformer skatteregler. Og det er at man skal skatte etter evne.
Investorer investerer fordi de har mer penger enn de trenger til daglig forbruk.
Altså,- det burde være innlysende at disse menneskene har stor skatteevne.
De skulle da følgelig betale mye skatt. Hvilket de ikke gjør fordi Norge er et av verdens mest kapitalistvennlige land.
Bare så det er sagt. Investorer driver pengeflytting. De skaper ingenting.
Pengefolk bruker egne midler bare unntaksvis når de skaper arbeidsplasser ( nye virksomheter).
Mesteparten blir lånt i ly av et AS eller lignende. Tidligere når folk flest som det heter betalte jordklodens høyeste renter passet det businessfolket å låne i utlandet til lav rente.
Resten av pengene kom i regi av gratis kommunale tomter,offentlige tilskudd, etc.
Høyt kvalifisert arbeidskraft fikk de gratis. Ferdig utdannet av det flotte gratisbaserte offentlige skoletilbudet som medfører at man begynner yrkeslivet med nærmere 1 mill. i studiegjeld.
Hvis Kristin og co. har tenkt å legge inn en sosial profil vedrørende beskattning kan de begynne med de tuseners av tidligere næringsdrivende som har fått livet sitt ødelagt av uærholdelige, samt skjønnslignede skatter.
Den type beskattning, og ikke minst innfordning har vel tatt livet av flere mennesker enn det gikk med i Norge iløpet an 2. verdenskrig.

23.mar.2006 @ 10:37
Postet av: ORM

Nilsen:

Ja resultatet nå er at de må ta det ut i lønn i stedet. Tidligere var det omtrent lik skatt på kapital og lønn dersom man ser bort i fra toppskatt. Arbeidsgiveravgift kom i tillegg, men dette var en del av pensjonsgivende inntekt.

Mitt eksempel var å si at utbytte i norge nå blir skattet langt høyere enn arbeidsinntekt, og mye mer urettferdig.

Resultatet blir:
Færre reinvesteringer
Færre kapitalister til å skape arbeidsplasser

Så i stedet for å skape et rettferdig skattesystem har egoistene endelig vunnet! Trist men sant.

ORM

23.mar.2006 @ 13:49
Postet av: Lisbeth

Nilsen;
du kommenterer mitt innlegg om at jeg synes det er urimelig at en som kjøper en dyr luksusbåt får skattefradrag for det, og begrunner det med at dersom den samme har like mye i renteinntekter må de skatte for det i inntekt. Det er selvfølgelig høytlønte som i stor grad kjøper slike båter, og nyter godt av gunstige skatteregler for lån, og det er liten grunn til å tro at vedkommende har tilsvarende beløp i renteinntekter, en kan ikke regne med at han får det tillegget.

Jeg føler ikke at den renten som skal til for å dekke inflasjon og formueskatt er inntekt, jeg mener kun det som eventuelt er igjen når dette er dekket burde regnes som inntekt, altså ikke det som skal til for å opprettholde kjøpekraften.

Poenget mitt er at renter for å finansiere luksus helt og holdent burde behandles som en privatutgift, og burde ikke ha noe i skattesystemet å gjøre. Staten og kommunene har så mye annet de heller burde prioritere enn å være med på å finansiere privat luksus. Og hvorfor skulle man gjøre det når man samtidig snakker miljø? Lånefinansiert forbruk til luksus er faktisk med på å legge press på miljøet.

Det samme mener jeg med luksushytter. I Dagbladet i dag står det om en hytte hvor peisen alene koster 500 000 kroner, hvorfor skal vedkommende kanskje få flere millioner skattefritt dersom han selger den om noen år mens aksjonæren skal betale ca. 48 % i skatt?

Du skriver:
"Ut i fra slik du skriver, så er du serdeles venstreradikal. Du disser vår lyserøde regjering på punkter de står for."
Jeg kan fortelle deg at din konklusjon er totalt feil. Jeg er ikke venstreradikal i det hele tatt. Jeg har stemt på tre ulike partier opp gjennom årene, det er Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet. Så der tok du helt feil. Jeg vuderte Senterpartiet i år siden jeg ønsket å få inn vedkommende som hadde førsteplassen i mitt fylke, men siden jeg ikke ønsket en rød-grønn regjering valgte jeg ett av de andre.

Du skriver også:
"Hvor er det du er bitter hen - er du bitter på at noen har mer penger enn deg? Eller er du bitter på at de som faktisk er så heldige eller så flinke får mer betalt enn deg?"
Jeg er ikke bitter, men jeg er for rettferdighet i skattesystemet, og slik synes jeg ikke det er. Slik det er i dag føler jeg at man utad vil ha det til å se ut som man tar inn høy skatt fra "storkaksene", slik som omtalt i Dagbladet i går, mens det i stor grad er småsparerne som rammes i stedet, de som ikke bruker skatteadvokater og andre rådgivere til å hjelpe til å minimalisere skatten for seg.

Jeg synes man burde høre på professor Terje Hansen som hadde oppslag i Dagbladet i går. Han er nok ikke blitt professor innenfor dette ved en tilfeldighet, kanskje har han rett og slett god greie på det området han jobber med, og jeg mener han har mye mer oversikt over virkningene av skattereglene enn det de politiske lederne i regjeringen har.

23.mar.2006 @ 15:03
Postet av: Trond

Lurifaks, du skal ikke bestemme deg for hva du mener da? Først sier du at investorer har mer penger enn de trenger, og så sier du at de ikke bruker egne penger fordi de har lånt dem. Skal de lånte pengene da inngå i beregningen av skattevne mener du? Låner du 1 million, så blir vel ikke de pengene lagt til inntekten din eller hva?

Hele innlegget ditt er forøvrig preget av sludder:
* høyt kvalifisert arbeidskraft er vel neppe gratis, ettersom man vel ofte betaler lønn?
* kan du nevne 1 person blant Norges 400 rikeste som har tjent sine penger takket være offentlige tilskudd og gratis tomter?
* du som ikke trenger kapital for å skape noe kan vel forsøke å bygge en bil kun med din arbeidskraft? Deler, strøm, lokal osv behøves jo ikke i dine resonnementer.

Skjerp deg.

23.mar.2006 @ 15:10
Postet av: Lurifaks

Til Trond!
Bland ikke sammen investorer og gründere. Det er to forskjellige raser.
At du ikke har fått med deg prinsippet i beskattningsintensjonen er ikke min feil.
Når vi snakker om arbeidskraft forutsetter vi at de ansatte har med seg kunnskap inn i bedriften. ( altså bedriften slipper å koste på dem utdanningen).
Jeg har ikke nevnt noe om de 400 rikeste. For det jeg vet så har de knapt skapt noen arbeidsplasser.
Det siste argumentet ditt kan du bruke til å slå deg selv i hode med.
Forøvrig er det trist hvis slike som deg ikke vet hva en bedrift er for noe.

23.mar.2006 @ 16:07
Postet av: patbate

De hersker ingen tvil om hvem som kommer dårligst ut av dette, det er småsparerne og de andre som ikke har muligheten til å tilpasse seg. Maken til symbolpolitikk fra arbeiderpartiet og sv skal du lete lenge etter. De med mye kapital vil selvfølgelig kanalisere alle sine aktiva inn i investerinsselskaper og i så måte unngå skatt. Det vil by på små problemer for disse å unngå skatten i lengden ved små skattetriks, noe småsparerne ikke vil ha mulighet til.

Synes synd på alle arbeiderne som nå tror at nå skal endelig pengeflytterne taes. I stedet er det eierne av små og mellomstore bedrifter som flås slik at arbeiderne mister jobben sin. Glad jeg ikke trenger å skatte til Norge på mange år!

24.mar.2006 @ 02:22
Postet av: Trond

Til Lurifaks:

1) Ja, passive investorer og eiende grundere er ulike raser, men de får da vitterlig samme beskatning av utbytte. Hele denne diskusjonen dreier seg om innlåsningseffekten av utbytteskatt, og den skiller ikke mellom om jeg er investor eller grunder.
2) Bedriften slipper å betale for utdannelsen til de ansatte, men denne utdannelsen er jo reflektert i høyere lønn. Utdannelsen er derfor ikke gratis for bedriften.
3) Hvis de rikeste som har skapt bedrifter ikke har skapt arbeidsplasser, hvor har da de ansatte kommet fra? Detti ned fra himmelen?
4) Jeg kan godt bruke argumentet om at du ikke klarer å skape en bil kun med din arbeidskraft til å slå meg selv i hodet, men du sliter likevel med å argumentere for hvordan du skal klarer å produsere bilen uten kapital. Hvis du trenger kapital for å produsere bilen, er du avhengig av investorer for å få skapt noe, og hele din argumentasjon om de kun er papirflyttere faller i fisk.
5) Siden jeg er så naiv, kan du vel fortelle meg hva en bedrift er?

24.mar.2006 @ 09:31
Postet av: Torbjørn

Nå må folk slutte å klage. Norge flommer over av penger, går så det suser, og folk kjøper hytter, båt og bil, som om det var like vanlig som å skifte truse. Betal skatt med glede. De som rammes her har overflod fra før, og det er som regel de som klager mest.

26.mar.2006 @ 21:15
Postet av: Jens

Politikerne får det som de vil. Holding er opprettet, og første selskap utenfor Norge er registrert. Og, det er IKKE for å unngå skatt og kjøpe feit bil, men for å ha flere penger igjen til nye prosjekter (som kanskje tilogmed kan skaffe flere arbeidsplasser). Misunnelsen lenge leve :-/

27.mar.2006 @ 16:22
Postet av: Takk Jens

Det er en lidelse å lese seg gjennom innleggene ? Til tross for min fornektelse, blir jeg stadig overasket over misunnelsen som rår, fornektelse for at nordmenn ikke er misunnelige, bare litt dumme ? men hvor ?trangsynt? kan man bli ? med noen få unntak, hvorfor ?gidder? dere å logge dere inn på en portal som omhandler økonomi, når dere til syvende og sist ikke forstår hva dere leser og langt mindre klarer å henge med i den økonomiske ?karusellen? - unner dere alt det beste, så hvorfor logger dere ikke dere inn på for eksempel VI-menn eller annen litteratur, som ikke utfordrer deres intellekt. Som økonom, hadde jeg lyst til å kommentere artikkelen, men etter en gjennomgang av kommentarene, innser jeg det blir som å lese latin for barn ? uforståelig for de fleste ? fryder meg over at jeg har det litt bedre og økonomisk mer romslig enn folk flest, og håper at jeg med det har forkludret dagen for noen som ?gidder? å være misunnelig på meg. Takk!

28.mar.2006 @ 12:27
Postet av: Kristin

Det synes som man diskuterer pavens skjegg her. Utbytteskatten er primært rettet mot den effekten man hadde av at skatteytere i frie yrker omklassifiserte inntekter fra arbeidsinntekt til kapitalinntekt. De reelle kapitaleiere i dette landet har lenge før endringen trer i kraft innrettet seg slik at de har tatt nok personlig utbytte for resten av livet og livet til de kommende generasjoner. Dessuten vil skjermingsrenten for disse i de fleste tilfeller gi nok "skjerming" til at disse har nok til sitt private forbruk via normalavkastningen, som kan tas ut uten dobbel skatt.
Problemstillingen for regimet i Norge er å skaffe gode vilkår på kapitalskatt sett i forhold til skattereglene i konkurrerende land. Penger kan flyttes enkelt, men arbeidsplasser og mennesker er mindre flyttbart, og kan således beskattes hardere. Således vil et land som Norge, med sine ambisjoner om stort offentlig forbruk og velferd alltid være preget av høy skatt på arbeid og forbruk, og konkurransedyktige vilkår på kapitalskatt. Via investeringsselskaper har kapitaleierne akkurat den samme skattebyrde og handlefrihet som før og investerer der de mener de får best avkastning som før. Men tiden for fete private utbytter er over for nå,.... inn til et annet skatteregime setter inn. De ekstra milliarden i utbytteskatt tror jeg vi kan avskrive. Det er den store hop "vanlige lønnsmottakere" som fortsatt skal betale det meste av skatten i dette landet. Resten er realpolitikk og politisk retorikk, men det virker jo som velgerne fortsatt lar seg lure. Valla ligger med brukket rygg og sier de rike må "tas" og betale mer skatt. Hagen ler hele veien til banken og har akkurat bestilt ny lear jet. Jada. Neida.

28.mar.2006 @ 21:14
Postet av: TomK

Dette innspillet fra vår nye regjering, viser i korthet kun en ting, nemlig at hele skattepolitikken skal styres av spill for galleriet. De "rike" skal taes, uten at motivet er noe annet enn ren misunnelse.Pengene behøver vi ikke i statskassa, da det jo renner over der fra før.
Dessuten kommer statskassa ikke til å få inn mange kronene heller, da man med veldig enkle grep kan unngå hele problematikken. Det at man igjen og igjen går for "misunnelsespolitikken" fra SV og AP, er jo ingen overraskelse, men det kommer til å bli deres død, heldigvis!

30.mar.2006 @ 07:38
Postet av: LutLei

Jeg er eier av et lite konsulentfirma og kan i utgangspunket leve med skatt på utbytte. Men kunne man ikke justert skatteprosenten etter størrelsen på utbyttet? Er ikke dette i takt med den sosialistiske tankegangen?
Lønnsmottagere ler godt av denne nye "rettferdige" beskatningen av "rikfolk". Sannheten ligger i at denne ekstra beskatningen er et resultat av for store kostnader i statlig sektor og at samfunnet vårt er gjennomsyret av parasitter som ikke gjør en dritt.
Det er på tide at ALLE med inntekt her i landet tar ett oppgjør med parasittene!!!

30.mar.2006 @ 13:36
Postet av: Parasitten

Hjelp!

31.mar.2006 @ 19:14
Postet av: Tore

Når politikerne beskatter alle bedrifter, så tenker de på topp 20 på Oslo Børs. Disse har ofte råd til nye skatter. Vi som jobber døgnet rundt i ny etablerte bedrifter, sliter mer, og nærmere oss stupet i et hurtigere tempo. Hvem har lyst til å etablere ny bedrift når man blir dobbel beskattet? Hvem blir motivert til å stå på?

02.apr.2006 @ 21:05
Postet av: Jens og Krisin har ikke skylda

Til alle dere historieløse sutrepaver som skylder på Ap og SV. Det er faktisk H, Krf og V som står bak denne "misunnelsespolitikken". http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/bondevikII/fin/pressem/006071-070554/dok-bn.html

03.apr.2006 @ 23:38
Postet av: Jevnaker

Det er utrolig at det går an å yte så mye energi på et felt 90% av dere ikke har annet enn en stor grad av misunnelse å bidra med. Fortsett heller med å lese Klassekampen. Tror neppe at med det synet dere har på investeringer noen gang vil sette dere inn i dette stoffet på en seriøs måte.

05.apr.2006 @ 21:46
Postet av: NTNU

Her er det mange som ikke forstår hva dette går ut på. Det kan heller ikke forklares i et kort innlegg.

Vi bør rose alle som er villig til å investere sine penger i å skape nye arbeidsplasser og økte inntekter til landet. Det er vel ikke rart at de igjen ønsker avkastning for å ha satset hus og hjem.

10 bedrifter blir lagt ned eller oppløst HVER DAG. Hvordan vil den nye utbytteskatten påvikre disse stygge tallene tro. De går iallefall ikke ned av den grunn.

Hvorfor er det egentlig urettferdig at noen tjener mer penger enn andre? Røkke startet med en liten båt og bygget seg opp. Alle har muligheten hvis de bare vil.

12-14 arbeid hver dag, mange år på skolebenken, risiko for å tape milliarder i løpet av kort tid, villig til å satse på norske arbeidsplasser og listen er mye lengre. Fortjener ikke disse personene litt mer enn 240.000 i året???

De har gitt meg sikkerheten om at jeg en dag får jobb. De har sørget for penger i statskassa slik at jeg kan få ta del i gode velferdsordninger.

06.apr.2006 @ 12:42
Postet av: NTNU

En annen viktig ting er at disse store utbyttene blir ikke brukt på egen luksus, og blir de det så skapet også det jobber.
De blir investert på nytt igjen av flinke personer som vet hva som er lønnsomt.

Dette er verdiskapning

06.apr.2006 @ 12:46
Postet av: ?

heia brann!!!

08.apr.2006 @ 01:35
Postet av: kråka

Glem finanskjendisene, glem de som allerede har lykkes, glem de som arver huser m.m

Se på oss vanlige jordboere.
Jeg har nesten lest alle innleggene. Hva koster det å starte en bedrift ? Hvor mange risikerer personlige opptjente midler til dette?(Altså allerede opptjente skattede lønnsinntekter) uten hjelp utenfra? Hvem skaper arbeidspalsser ? Hvorfor skal man gjøre det? Hva er motivasjonen ?

Prøv å svare på alt dette for deg selv.
Vi har det dårligste landet i europa, når det gjelder nyskapning? Til tross for dette drepes lysten til nyskapning, gjennom ny utbytteskatt? Er det rimelig å bruke 2 millioner av dine skattede lønnsintekter til å ansette 5 personer og starte et firma? Eller er det ikke bedre å kjøpe seg en båt? Hvorfor innvistere i firma og arbeidplasser? Hvor er motivasjonen?

Ja desverre, vi har blitt kommunistiske, og dette dreper all lyst til å innvistere. Den eneste som bør innvistere i arbeidsplasser nå er staten, og alle bør tjene likt og betale samme skatt selvfølgelig.(Sarkastisk) Da blir alle lykkelige. Lykke til med Norge, lykke til med arbeidplasser, lykke til med nyskapning, lykke til med produksjon! Lykke til med fremtiden! Lykke til med mini sovjet-staten.

Hilsen en tilhenger av aristokratiet og elitetenkning, som hadde håpet å drive Norge frem som en nasjon vi kan være stolt av.

15.apr.2006 @ 15:47
Postet av: Roald Bentzen

I dagens NA24 kan vi lære om effekten av de nye nye skattereglene: "Luksusyachter selger som aldri før"! Slik vurderer man når samfunnet lavpriser plassering av sparepenger i arbeidsplasser. Hvor kort går det an å tenke for en politiker?

23.apr.2006 @ 09:01

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/963758

Kristian Falnes

Kristian Falnes er porteføljeforvalter i Skagen Fondene og har hatt ansvaret for forvaltningen av Skagen Vekst siden 1997. Først for fondets norske investering, men siden 2000 for hele fondet inkludert de globale investeringene. Falnes er utdannet siviløkonom fra BI og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han har nesten i hele sin yrkesaktive karriere jobbet med finansanalyse og plassering av penger. Skagen Vekst har en forvaltningskapital på 8,8 milliarder kroner, mens Skagen Fondene forvalter til sammen 47 milliarder kroner. Skagen Vekst har siden 1993 hatt en gjennomsnittlig avkastning på 22 prosent med lavere risiko enn Oslo Børs? hovedindeks.

hits